مرکز آموزش های تخصصی مدیریت پروژه آساد صنعت آسیا
 

دوره جامع امکان سنجی فنی ؛ اقتصادی ؛ مالی و زیست محیطی پروژه ها

Feasibility Study (F.S)

دوره تخصصی ارزیابی پروژه ها و اعتبارسنجی

Project Appraisal