مرکز آموزش های تخصصی مدیریت پروژه آساد صنعت آسیا
کارگاه آموزش تخصصی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK