مرکز آموزش های تخصصی مدیریت پروژه آساد صنعت آسیا

دوره تخصصی آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK


مرکز  آموزش های تخصصی مدیریت پروژه آساد صنعت آسیا با همکاری انجمن مدیریت پروژه ایران ...

کارگاه آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS-Project


...

کارگاه برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار primavera6


...

کارگاه آموزش تخصصی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK


...